Anýa Kampmann
Anýa Kampmann 1983-nji ýylda Germaniýanyň Gamburg şäherinde doguldy. Ol uniwersitetde hem- de Leýpsigiň nemes dili we edebiýaty institutyny tamamlady. Ol 2006-njy ýylda ilkinji gezek edebiýat bäsleşiginde üstünlikli çykyş edeninden soňra birnäçe gezek ýazyjylyk we şahyrana döredijiligi üçin sylaglandy we stipendiýalar bilen höweslendirildi, meselem: Halkara ýazyjylar meýilnamasy bolan IOWA stipendiýasy. 2016-njy ýylda onuň ilkinji eseri bolan " Daş we ýagtylygyň nusgalary" Hanser çaphanasynda, 2017-nji ýylda bolsa "Balyk ogrusy" atly eseri çap edilýär. "Suw neneňsi joşýar" atly romany Leýpsigiň kitaplar ýarmarkasynda we nemes kitaplar sylagyna eýe bolýar we birnäçe daşary ýurt dillerine terjime edilýär. Iňlis dilinde edilen terjimesi Amerikanyň kitaplar, ýagny milli amerikan kitaplar atly sylagyna eýe bolýar. 2021-nji ýylyň başynda Anýa Kampmanyň "It hemişe aç" atly goşgular toplumy çapdan çykýar.
Zwei Holzschiffe (Zuhro Gulomova)
Kurzbiographie (Anja Kampmann)
Jemal Nurlyyeva - Deňiz barada oýlanma (Anja Kampmann)
Ähli gośgular